Paskalya, Mesih ve Kan


“Paskalya” terimi, İbraniceden Pesah, yani “öteye geçmek” anlamına gelir. İsrailoğullarının Mısır’da köle iken Rab’bin göndermiş olduğu ve ilk doğan çocukların öldürüleceğiyle ilgili felaketlerin sonuncusu ve ölümcülü halkın üzerine çökmek üzereyken yaşanılan durumdan bahsedilmektedir.
Her Yahudi ailenin bir kuzu alıp onu kurban etmesi gerektiği, Çıkış Kitabı 12. Bölüm 6. Ayette geçmektedir: O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak.”

ilk Yüzyıllarda Paskalya


“Paskalya” kelimesi (Yunanca ve Latince “Pasah”) Aramice “Paşha”nın bir ses benzerliğinden gelmektedir, İbranicede “Pesah”’tır.
 Bu kelimenin İbranice anlamı belirsiz olsa da, temel manada anlamı “öteye geçmek” olarak tercüme edilebilir. Eskiden atalar, her zaman bilimsel olarak katı bir işleyiş içinde olmasalar da kelimelerin manaları üzerinde fikir yürütmeyi severlerdi. Kilise Babaları da, kendi aralarında farklı düşünceler takınarak bu sorun üzerinde durdular. 

Paskalya: Istıraptan Geçiş


Yahudi Paskalyası ile ilgili olarak şu soru sorulabilir: “Bu ritin anlamı nedir?” (Çık 12:26) Eski Antlaşma’da iki farklı ama birbirlerini tamamlayan cevaplar mevcuttur. İlk açıklama, teolojik veya Allah merkezli şeklinde tanımlanabilir, çünkü içeriği ya da Paskalya’nı anı olarak kutladığı olay, Çıkış Kitabında aktarılan “Allah’ın geçişi”dir; Allah Yahudilerin evlerinden “öteye geçerken,” “korurken” ve “bağışlarken” diğer yandan düşmanları vuruyor.

Hristiyan Yaşamında Paskalya devam ediyor


Paskalya’yı gerçekten kutlamak, günahtan nihai olarak uzaklaşmak demektir. O’nda olan “Ümidin karşılığını vermek” gerekir ve düşman kesimlerden gelen saldırılara göğüs gerilmelidir, Hristiyan her ne kadar gayretli olsa da, diriliş konusunda tartışmalara girmeyi çoğu kez tercih etmez; “Mesih’e inanıyorum, çünkü gerçekte ve tarihte dirildi” diyebilmenin en üstün ikrarını yaşamalıdır.

Kilise Babalarıyla Paskalya Düşüncesi


İsa’nın dirildiği düşüncesinde; dirilişi geçici bir düşünceye indirgeyen Gnostikler gibi sapkınlara mesafe koyan büyük Kilise’nin “Katolik” imanı için birinci ve ikinci yüzyılda dirilişe yalnızca inanılmıyor aynı zamanda yaşamın temelini oluşturuyordu. Üçüncü ve dördüncü yüzyılda teolojik ve litürjik düşüncede de Hristiyanlar diriliş hakkında hemfikir idiler, Allah’ın görüntüsünün insanda olduğunu (Yaratılış 1:16-18) kabul eden onlar için Paskalya her şeydi.

Rabbin Paskalyası'nın İlan Etmek


Hristiyanlar arasında hem yerel anlamda hem de kadim geleneklere göre dindarlık uygulamalarına geri dönüş arzusunun çoğu kez telaffuz edildiği duyulur; diğer yandan ise, dikkat dağıtıcı ve Mesih’ten teselli alınan bir kült olarak, Paskalya imanından boşaltılmış ve insanın sefaletini ortaya çıkaran çürütülmüş bir yakarma olarak algılandığı için de yakınan kesimler vardır. Aynı şekilde, merhumlar için yapılan dualar da bazıları için kadim Hristiyanlık dindarlığında antropolojinin ön planda olmasının değeri olmakla...

Paskalya Duası


 »Ey Şanlı Mesih «Annesinin bağrında gizem içinde yayılan ve Birçok hayat damarlarının birleştiği canlılık veren Merkez.
Dünya gibi yatıştırılamaz ve Hayat gibi sıcak bir güç; kaynağı kar, ateş gözü, ayakları eriyen altının kıvılcımları.
Sen, elleri yıldızları kaplayan; Sen, İlk ve Son, Yaşayan ve Ölmüş ve Dirilmiş Olan.

Üç elli Büyük Anne hakkında Notlar


Üç elli Büyük Anne, tarihsel olarak ikonokast olayına bağlantılı olan ve Şam’lı Yuhanna’nın resimlerinin çetin savunucusunun yaşamını neredeyse hatıra değerini taşıyan bir ikonadır. Yunanca dilinde eikon ve Bizans için eikona kelimesi ile ifade edilen ikona, resim-görüntü anlamında olup, tasvir edilen kişinin varlığını temsil etmektedir: “Görünmez olanın görünür resmi.”

Şam'lı Aziz Yuhanna'nın Meryemana'ya Duası


Seni selamlıyorum, ey Meryem,
Hristiyanların Ümidi!
Seni içten seven,
Seni özellikle onurlandıran
ve kurtuluşunun tüm ümidini Sen’de bulan
bu günahkarın yakarışlarını kabul et.
Senin sayende hayatı geri kazandım.
Şimdi sana yakarıyorum: 

Keşişlik Duaları: İsa Duası ve Uygulaması


Ey Rab, Mesih İsa, Diri Allah'ın Oğlu ve Kelamı; sen ki onlardan ilk ben olduğum günahkarları kurtarmak için dünyaya geldin, Çok Azize Anne'n, Azizlerin ve tüm keşişlerin dualarının şefaati sayesinde; sen nasıl istersen ve nasıl bilirsen, öyle ben günahkara ve sefile merhamet et. Sana yakarıyorum; bana merhamet et, ey Mesih. Kelimelerle, eylemlerle ve düşüncelerle, doğumumdan şu ana kadar işlemiş olduğum tüm günahlarımı unut. Tüm hatalarımı ve ihmallerimi, cahilliğimi ve gençlik tecrübesizliğimi unut.

İman, Hayatı Değiştiren Bir Karşılaşmadır


“Zakay, çabuk aşağı in; çünkü bugün senin evinde kalmam gerek” (Luk 19:5).
Sevgili erkek ve kız kardeşlerim;
Allah'ın merhameti ve onun bizi karşılamaya gelen sevgisi, yine bir kez daha İncil'i dinlemek ve birlikte hareket edip, Rab İsa'dan konuşmak üzere bizleri çağırdı. İsa, İncil'dir, en üstün müjdeli haberdir. Yine sizinle burada olmaktan dolayı da memnuniyetimi ifade etmek istemi ve özellikle Episkopos Mons. Erminio De Scalzi'nin aramazdaki sadık dostluğu vesilesiyle davetinden dolayı da teşekkürlerimi iletiyorum. 

 Üst sayfa